Pastell Cafe

Karides Tempura
Karides Tempura 155,00

Soya sos, tarator sos

25 dakika